Rekrutacja

analiza danych • bazy danych • business intelligence • data mining • Oracle • SAS • SharePoint • SQL Server • Statistica • studia podyplomowe • Warszawa

Zasady i terminy

Kandydaci przyjmowani są bez egzaminu wstępnego. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Nabór na studia podyplomowe Systemów Informacyjnych i Analizy Danych rozpoczyna się 3 lipca 2017 roku od godziny 9:00 i trwa do 30 września 2017 roku lub do wyczerpania wszystkich wolnych miejsc. Studia uruchamiane są po przyjęciu minimum 18 osób. Maksymalna liczba miejsc na studiach wynosi 72 osoby.

Przyjęcie na studia podyplomowe następuje po łącznym spełnieniu wymogów rekrutacji:dostarczenie wymaganych dokumentów i dokonaniu wpłaty za przynajmniej pierwszy semestr studiów oraz złożeniu jej potwierdzenia.

Regulamin studiów do pobrania: pdf

Wymagane dokumenty

W celu zarezerwowania miejsca na studiach należy przesłać na adres e-mail (siad@sggw.pl):

1. Karta kandydata doc pdf
2. Potwierdzenie dokonania części wpisowej opłaty za studia w wysokości 400 PLN

Uwaga! O kolejności rezerwacji miejsca decyduje termin wpłynięcia na maila ww dokumentów. Dokumenty przyjmowane są od 3 lipca 2017 r,od godziny 9:00.


Następnie w ciągu dwóch tygodni należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście pozostałe dokumenty, czyli:

1. Podanie o przyjęcie na studia podpisane własnoręcznie doc pdf
2. Kwestionariusz osobowy podpisany własnoręcznie doc pdf
3. Odpis lub poświadczona przez uczelnię wyższą kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych 

co najmniej pierwszego stopnia (*) (**)

Przed złożeniem osobistym pozostałych dokumentów prosimy o kontakt e-mail bądź telefoniczny (22-59 37 214,22-59 37 210,p. Aneta Ryńska).

(*) osoby, które ukończyły studia wyższe, ale jeszcze nie otrzymały dyplomu ukończenia studiów mogą złożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów wystawione przez Dziekanat macierzystej Uczelni.

(**) W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikacje dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

Składanie dokumentów

Dokumenty można:

  • złożyć osobiście w dziekanacie Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW (budynek 34, piętro III, pokój 3/36B i 3/35);
  • przesłać pocztą na adres:

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW

Podyplomowe Studia Systemów Informacyjnych i Analizy Danych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

dr Ewa Jałowiecka –do rąk własnych

Opłata za studia

Opłata za studia wynosi 5400 zł, jeżeli jest regulowana od razu za całe studia lub 5700 zł, jeżeli jest regulowana w 2 ratach. Opłata za studia zawiera część wpisową w wysokości 400 zł, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji kandydata.

Jeżeli chcesz uregulować opłatę od razu za całe studia:

  • 400 zł części wpisowej opłacasz przy rezerwacji miejsca;
  • 5000 zł części głównej opłacasz i dostarczasz potwierdzenie do 4 września 2017 roku.

Jeżeli chcesz uregulować opłatę za studia w 2 ratach:

  • 400 zł części wpisowej opłacasz przy rezerwacji miejsca;
  • 2650 zł jako pierwszą ratę części głównej opłacasz i dostarczasz potwierdzenie do 4 września 2017 roku,
  • 2650 zł jako drugą ratę części głównej opłacasz i dostarczasz potwierdzenie przed rozpoczęciem zajęć na drugim semestrze.

Opłat możesz dokonać przelewem lub przekazem pocztowym. Potwierdzenia ich dokonania możesz dostarczyć osobiście lub przesłać na adres e-mail:siad@sggw.pl Zwróć uwagę na właściwe wypełnienie danych do przelewu (wzór poniżej) !!!

Dane do przelewu (DLA KANDYDATÓW NA X EDYCJĘ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018):

SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

nr konta bankowego:
71 1240 6003 1111 0000 4943 8060
tytułem:507-10-130400-P00124-99,SIAD,Twoje imię i nazwisko

Osoby,którym opłatę za studia pokrywa pracodawca proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Możliwości dofinansowania studiów

http://zielonalinia.gov.pl/default.aspx?docId=195

 

Dane do przelewu opłaty za wystawienie świadectwa ukończenia (TYLKO DLA UCZESTNIKÓW IX EDYCJI W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017):

SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

nr konta bankowego:
52 1240 6003 1111 0000 4942 8120
tytułem:Świadectwo SIAD Twoje imię i nazwisko


analiza danych • bazy danych • business intelligence • data mining • Oracle • SAS • SharePoint • SQL Server • Statistica • studia podyplomowe • Warszawa