Informacje

analiza danych • bazy danych • business intelligence • data mining • Oracle • SAS • SharePoint • SQL Server • Statistica • studia podyplomowe • Warszawa

Organizacja studiów

Studia podyplomowe „Systemy Informacyjne i Analiza Danych” funkcjonują przy Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW.

Kierownik studiów:

dr Ewa Jałowiecka

Obsługa administracyjno-biurowa studiów:

mgr inż. Tomasz Śmiałowski – sekretarz studiów

 

Kto może uczestniczyć w studiach?

Słuchaczami studiów podyplomowych Systemów Informacyjnych i Analizy Danych mogą być osoby, które ukończyły dowolny kierunek studiów wyższych.

Jaka jest tematyka studiów?

Naszym zdaniem zakres tematyczny studiów jest atrakcyjny zarówno dla osób, które dopiero chcą zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu baz danych, przetwarzania i analizy danych, jak i tych, które chcą posiadaną już wiedzę uporządkować i poszerzyć. W trakcie studiów realizowane są dwa główne nurty tematyczne: (A) systemy informacyjne i (B) analiza danych. Pierwszy z nich obejmuje pięć obszarów tematycznych: (1) podstawy systemów informacyjnych, (2) podstawy projektowania i użytkowania baz danych, (3) metody przetwarzania danych, (4) systemy Business Intelligence, (5) modelowanie procesów biznesów. Drugi z nich obejmuje pięć obszarów tematycznych: (6) podstawy wnioskowania i modelowania statystycznego, (7) statystyczną analizę danych, (8) metody prognozowania i symulacyjne, (9) wielowymiarową analizę danych, (10) metody Data Mining. Szczegółowy program studiów znajdziesz w dziale Dydaktyka.

Jaką wiedzę i umiejętności powinien posiadać kandydat?

Ponieważ nasze studia adresujemy do bardzo szerokiego spektrum osób o różnym wykształceniu i wykonywanej pracy zawodowej, również do tych, które dopiero chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie tematycznym studiów, jedynymi umiejętnościami, które powinien posiadać kandydat na studia jest umiejętność posługiwania się Excelem w podstawowym zakresie. Pozostałe kompetencje zdobędziesz w trakcie studiów.

Ile trwają studia?

Zajęcia na studiach trwają 2 semestry (realizowane od września do czerwca) i obejmują 240 godzin, w tym 232 godziny wykładów (97% zajęć) i 8 godzin wykładów (3% zajęć).

Kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym, w soboty i niedziele, co 2-3 tygodnie. I semestr studiów trwa od września 2017 roku do lutego 2018 roku, II semestr od lutego 2018 roku do czerwca 2018 roku.

Jak wyglądają zajęcia?

Zdecydowana większość zajęć (232 godzin) ma charakter uniwersalnych laboratoriów, prowadzonych w salach komputerowych, w grupach maksymalnie 18-osobowych z założeniem indywidualnego dostępu do komputera przez każdego uczestnika. Obejmują one niezbędne wprowadzenie teoretyczne (10-30% czasu trwania) oraz ćwiczenia praktyczne (70-90% czasu trwania). Pozostałe 8 godzin zajęć to wykłady autorskie o charakterze wprowadzającym w tematykę studiów. Szczegółowy program studiów znajdziesz w dziale Dydaktyka.

Iloma miejscami dysponujemy?

Studia uruchamiane są po przyjęciu minimum 18 osób, wówczas tworzona jest jedna grupa. Kolejne grupy tworzone są na podstawie decyzji Kierownika Studiów, przy minimalnej liczbie 18 chętnych w każdej dodatkowej grupie. Maksymalna liczba miejsc na studiach jest ograniczona do 72 (4 grupy po 18 osób).

Ile kosztują studia?

Opłata za studia wynosi 5400 zł, jeżeli jest regulowana od razu za całe studia lub 5700 zł, jeżeli jest regulowana w 2 ratach. Opłata za studia zawiera część wpisową w wysokości 400 zł, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji kandydata. Szczegółowe informacje znajdziesz w dziale Rekrutacja.

Jak wygląda zaliczenie?

Każdy semestr studiów kończy się egzaminem w formie testu z zakresu tematycznego zrealizowanego w trakcie semestru. Po pomyślnym zdaniu egzaminów kończących oba semestry i dopełnieniu wymogów formalnych wynikających z regulaminu studiów, pomyślnie ukończysz studia (nie ma pracy dyplomowej). Ewentualne przeprowadzenie egzaminu poprawkowego, nie wiąże się z dodatkowymi opłatami dla uczestnika studiów.

Co otrzymujesz w trakcie trwania studiów?

Wszyscy uczestnicy studiów otrzymują:

–możliwość użytkowania własnych kopii oprogramowania analitycznego SAS i Statistica zgodnie z warunkami licencji dla SGGW (http://ci.sggw.pl/?q=node/44);

–możliwość uczestnictwa w programie MSDN AA i pobrania za darmo legalnych kopii wybranego oprogramowania Microsoft,m.in. Windows i SharePoint;

–cztery certyfikaty potwierdzające kompetencje uzyskane w trakcie studiów,wystawiane wspólnie z wiodącymi dostawcami rozwiązań ICT na rynku:Datapolis, Microsoft i SAS.

–możliwość korzystania z zasobów Biblioteki Głównej SGGW;

–komplet materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej dostępnych 24 godziny na dobę na platformie edukacyjnej wraz z prezentem w postaci pendrive do przechowywania danych.

Co otrzymujesz po ukończeniu studiów?

Absolwenci studiów po uzyskaniu wszystkich wymaganych zaliczeń oraz wniesieniu wszystkich opłat otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Systemów Informacyjnych i Analizy Danych według wzoru zgodnego z obowiązującymi przepisami.

Absolwenci otrzymują również certyfikaty potwierdzające ukończenie czterech ścieżek dydaktycznych:(1) Microsoft Data Modelling and Analysis Developer in Excel(2) Microsoft Data Integration and Management Developer in SQL Server(3) Datapolis Business Process Modeller in Workbox,oraz (4) SAS Visual Analytics –poziom podstawowy

analiza danych • bazy danych • business intelligence • data mining • Oracle • SAS • SharePoint • SQL Server • Statistica • studia podyplomowe • Warszawa