Dydaktyka

analiza danych • bazy danych • business intelligence • data mining • Oracle • SAS • SharePoint • SQL Server • Statistica • studia podyplomowe • Warszawa

Program studiów

Lp.Nazwa przedmiotuLiczba godzin ogółemSemestr ISemestr IIECTSForma zaliczenia
wykł.ćw.wykł.ćw.
1Platforma edukacji multimedialnej221Zal.
2Obsługa platform wirtualnych221Zal.
3Informatyka gospodarcza8442Zal.
4Projektowanie baz danych (Excel)12122Zal.
5Projektowanie baz danych (Access)881Zal.
6Podstawy programowania (VBA)12122Zal.
7Podstawy statystyki opisowej (Excel)881Zal.
8Podstawy statystyki matematycznej (Excel)10101Zal.
9Modelowanie i analiza danych ekonomicznych (Excel)10101Zal.
10Przetwarzanie i analiza danych (SAS)10101Zal.
11Zaawansowane przetwarzanie danych (SAS,SQL)10101Zal.
12Automatyzacja przetwarzania danych (SAS,makra)10101Zal.
13Statystyczna analiza danych (Statistica)10101Zal.
14Metody statystyczne w badaniach rynku (Statistica)10101Zal.
Egzamin kończący I semestr2XEgz.
15Eksploracja i wizualizacja danych (Statistica)10101Zal.
16Prognozowanie i symulacje (SAS)12122Zal.
17Analiza wielowymiarowa i przestrzenna (SAS)12122Zal.
18Metody Data Mining (SAS)12122Zal.
19Programowanie i administracja baz danych (Oracle)12122Zal.
20Programowanie i administracja baz danych (SQL Server)881Zal.
21Przetwarzanie danych ETL (SQL Server)12122Zal.
22Hurtownie danych (SQL Server)12122Zal.
23Organizacja procesów zarządczych (SharePoint)441Zal.
24Zarządzanie przepływami informacji (BPM,Workflows)881Zal.
25Wizualna analiza danych (SAS)16162Zal.
Egzamin kończący II semestr2XEgz.
Razem 2404114411835

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2011 roku „O zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym”, SGGW w Warszawie reformuje programy nauczania studiów podyplomowych, wprowadzając Europejski System Transferu Punktów (ECTS). Punkty ECTS zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych są uniwersalną i wymierną miarą średniego nakładu pracy osoby uczącej się, który jest niezbędny do uzyskania zakładanych efektów kształcenia. System ten ułatwia procedury związane z uznawaniem ukończonych studiów za granicą.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów podyplomowych „Systemy Informacyjne i Analiza Danych” będą posiadać odpowiednie przygotowanie teoretyczne oraz umiejętności praktyczne i kompetencje umożliwiające samodzielne:

 1. projektowanie,tworzenie i użytkowanie baz danych przy użyciu powszechnie używanego oprogramowania MS Office;
 2. programowanie i administrację relacyjnych baz danych z wykorzystaniem metodologii i oprogramowania Oracle;
 3. przetwarzanie dużych i bardzo dużych zbiorów danych przy użyciu oprogramowania SAS;
 4. formułowanie i rozwiązywanie problemów analitycznych, prognostycznych oraz symulacyjnych z wykorzystaniem oprogramowania SAS, Statistica;
 5. praktyczne wykorzystywanie możliwości nowoczesnych systemów Business Intelligence opartych o hurtownie danych, przetwarzanie ETL (Extract, Transform and Load), metadane, eksplorację danych (Data Mining), metody analityczne (statystyczna, wielowymiarowa analiza danych);
 6. organizację i modelowanie procesów biznesowych (Business Process Modeling) oraz dostarczania informacji zarządczej.

Organizacja zajęć

Zajęcia na studiach trwają 2 semestry i obejmują 240 godzin (realizowanych w ciągu 10 miesięcy) w tym 8 godzin wykładów (3% zajęć) i 232 godziny ćwiczeń (97% zajęć).

Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym, w soboty i niedziele, co 2-3 tygodnie. I semestr studiów trwa od września 2017 roku do lutego 2018 roku, II semestr od lutego 2018 roku do czerwca 2018 roku.

 

Terminy zjazdów edycja 2017/2018:

semestr zimowy:
 • 23 –24 września 2017
 • 7 – 8 października 2017
 • 21 –22 października 2017
 • 4 – 5 listopada 2017
 • 25 –26 listopada 2017
 • 9 – 10 grudnia 2017
 • 13 – 14 stycznia 2018
 • 27 –28 stycznia 2018
 • 10 –11 lutego 2018
semestr letni:
 • 24 – 25 lutego 2018
 • 10 – 11 marca 2018
 • 24 – 25 marca 2018
 • 14 – 15 kwietnia 2018
 • 28 –29 kwietnia 2018
 • 26 –27 maja 2018
 • 9 –10 czerwca 2018
 • 23 –24 czerwca 2018
 • 1 –2 lipca 2018
termin rezerwowy:
 • 30.06 –1.07.2018

Zajęcia odbywają się w 4 blokach po 2 godziny lekcyjne (2 x 45 = 90 minut):

 • od 9.15 do 10.45;
 • od 11.00 do 12.30;
 • od 13.00 do 14.30;
 • od 14.45 do 16.15.

W przypadkach losowych,w razie konieczności odrabiania zajęć,możliwe jest wydłużenie zajęć w niektórych terminach o 2 godziny od godz. 16.30 do 18.00.

Zdecydowana większość zajęć (232 godziny) ma charakter uniwersalnych laboratoriów, prowadzonych w salach komputerowych, w grupach maksymalnie 18-osobowych z założeniem indywidualnego dostępu do komputera przez każdego uczestnika. Obejmują one niezbędne wprowadzenie teoretyczne (10-30% czasu trwania) oraz ćwiczenia praktyczne (70-90% czasu trwania). Pozostałe 8 godzin zajęć to wykłady autorskie o charakterze wprowadzającym w tematykę studiów.

Plan zajęć edycja 2017/2018 –  w przygotowaniu

Plan zajęć edycja 2016/2017- pobierz plik

System zapewniania jakości

Podczas wszystkich zajęć sprawdzane są listy obecności słuchaczy na zajęciach. W trakcie trwania studiów wśród wszystkich uczestników przeprowadzane są anonimowe ankiety satysfakcji obejmujące ocenę przydatności, jakości prowadzenia wszystkich przedmiotów przez poszczególnych wykładowców, jak również ocenę różnych aspektów organizacji i programu studiów.

analiza danych • bazy danych • business intelligence • data mining • Oracle • SAS • SharePoint • SQL Server • Statistica • studia podyplomowe • Warszawa